Regulamin

Regulamin

Śnieżna Dolina – Sobiczkowa Bór Luxury Chalets

Ul. Sobiczkowa Bór 25
34-511 KoScielisko
(+48) 609 809 127
www.sniezna-dolina.com.pl

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji domków Śnieżna Dolina –
Sobiczkowa Bór Luxury Chalets w Kościelisku, ul. Sobiczkowa Bór 25. Właściciel
będzie Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który
ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
§ 1. Rezerwacja

1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego
dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.booking.pl
/www.airbnb.p/www.sniezna-dolina.com.pl/lub skontaktować się telefonicznie w
godzinach od 8.00 do 22.00 pod numerem +48 609 809 127. Dane, które należy
podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w
domku oraz godzinę przybycia.

§ 2. Anulacja rezerwacji i skrócenie pobytu
1. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez
Najemcę okres pobytu.

§ 3. Usługa wynajmu domku
1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za
media tj. gaz, prąd, woda, Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.
2. W wyposażeniu domku znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na
osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik,
ręcznik podłogowy.
3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana
kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową
opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.
4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni domek jest sprzątany raz w tygodniu bez
dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt 3, co obejmuje również wymianę
kompletów pościeli i ręczników.
5. Dla domku są dostępne dwa miejsce parkingowe. Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Najemcy.

§ 4. Obowiązki gościa
1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach
mieszkaniowych i nie może oddawać domku w podnajem ani bezpłatne używanie
osobom trzecim.
2. W domku nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie
rezerwacji.

3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W
przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów
oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi,
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania
terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy
pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Najemca zobowiązany jest do zachowania domku w stanie zastanym w momencie
rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na
wyposażeniu domku jest zabronione.
5. W domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego
winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę domku w
okresie trwania umowy najmu domku.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient
powinien zawiadomić Wynajmującego.
8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do domku, a w razie zagubienia –
zobowiązany jest do pokrycia kosztów.
9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów
wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie
może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną,
niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia,
suszarkami do włosów.
10.  Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie
świec w domku jest zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest
zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu
Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w
domku, na których widoczne jest wyposażenie domku, nie mogą być udostępniane
publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na
portalach internetowych i społecznościowych.

14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w domku jest niedozwolone. W
przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty
kary w wysokości 1000 zł.
15. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w domku,
w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane
działaniem/zaniechaniem Najemcy lub działaniem/zaniechaniem osób, które
przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Najemcy.
16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, kosztowności i inne
przedmioty przechowywane przez Najemcę w domku.
17. Zabrania się przechowywania rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.

§ 5. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 dnia
następnego.
2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 22.00.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca
 zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie
Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do anulowania rezerwacji.
4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze
zdjęciem. Pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł. Kaucja ta jest zwracana
podczas wymeldowania.
5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej
przelewem.
6. W dniu zakończenia pobytu o wcześniej ustalonej telefonicznie godzinie
Wynajmujący oddaje otrzymane klucze do domku.

§ 6. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 3
W domku można przebywać z dzieckiem do lat trzech, a jego pobyt traktuje się jako
bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które
nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może
przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba
dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt
automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 7. Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których
skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący
 rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący
ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej
odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo
osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie
będzie mogło być zagwarantowane.
2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę
podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych
Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 8. Reklamacje
1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w
terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy
przesyłać na adres kontakt@sniezna-dolina.com.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej
rozpatrzenia.

§ 9. Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo
polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.